Zoran Ćirić
Kratki ljudi
July 19, 2019 Comments.. 954
Kratki ljudi SASVIM INTIMNE PRI EZoran iri je jedan od najzna ajnijih savremenih srpskih pripoveda a a njegova najnovija knjiga pri a KRATKI LJUDI na kratkom prostoru u blicevima niza ivotnih i egzistencijalni
 • Title: Kratki ljudi
 • Author: Zoran Ćirić
 • ISBN: 9788660530785
 • Page: 255
 • Format: Hardcover
 • SASVIM INTIMNE PRI EZoran iri je jedan od najzna ajnijih savremenih srpskih pripoveda a, a njegova najnovija knjiga pri a, KRATKI LJUDI, na kratkom prostoru, u blicevima niza ivotnih i egzistencijalnih situacija otkriva svom itaocu neke od produbljenih uvida, izdi u i ivotno iskustvo na nivo relevantnog literarnog iskustva.U intimnoj, sasvim introspektivnoj svetlosti,SASVIM INTIMNE PRI EZoran iri je jedan od najzna ajnijih savremenih srpskih pripoveda a, a njegova najnovija knjiga pri a, KRATKI LJUDI, na kratkom prostoru, u blicevima niza ivotnih i egzistencijalnih situacija otkriva svom itaocu neke od produbljenih uvida, izdi u i ivotno iskustvo na nivo relevantnog literarnog iskustva.U intimnoj, sasvim introspektivnoj svetlosti, mno tvo junaka osvetljava svet svojim ivotnim i porodi nim pri ama, a njihov autor veruje da se mo e prona i drugi svet u skrivalici banalnog sveta Glasovi ovih mu karaca i ena su iz sasvim razli itih stvarnosnih i uzrasnih registara, a produbljeni pesni ki jezik, produbljen do samih jezovitih granica smrtnog, jeste ona kartografija mesta na kojima se lome njihovi ivoti.Poetski iluminirane, a surovo stvarne, natopljne setom, s mnogo bluza i d eza na ih rasutih ivota, iri eve pri e iz KRATKIH LJUDI se pred nama ustvari otkrivaju kao uzbudljiva i fizi ka i metafizi ka potraga za smislom o inskog sveta, koga u sebi svi nosimo, ma gde bio.
  • [MOBI] ê Free Read ☆ Kratki ljudi : by Zoran Ćirić ↠
   Zoran Ćirić

  1 Blog on “Kratki ljudi

  1. Bezimena knjizevna zadruga says:

   Bluzerski ritam iz dubokih podruma mra nih misli O inska figura koja predvodi tumaranje u ve ini pri a Te ki, tromi i potro eni ivoti Ili detalji tih ivota Alkohol Deidealizovanje sveta Surovo i sirovo pisanje o ljudima koji su svuda oko nas samo nam je lak e da ih ne vidimo D aba Tu su iri ih samo iscrta, o ivi re ima i baci pred o i Pisanje s juga.

  2. Snafu Warrior says:

   Prvi put sam se sreo sa iri evim radovima, i priznajem kako, iako ne ostavljaju perfektan utisak pri ama fali putokaz ponekad , prikazuju inovativnost i zanimljivost stila pisca iz Ni a, ije okru enje savr eno realno prikazuje kroz svoje junake i junakinje Ina e, to je me ba i za udilo, otkud to da se mo da ak i u ve em broju pri a javlja enski lik kao glavni, jo ispri ano iz prvog lica kao i 90% pri a ovde prikazanih.Mada ne postoji diferencija to se ti e likova, previ e je preslikano iz jedne [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *