Vladimirs Kaijaks
Meitene no nekurienes
August 02, 2019 Comments.. 178
Meitene no nekurienes K das mazpils tas stacij jaunais p rmijnieks Linards g d lai vilcieni uz fronti un no t s dro i paietu viens otram gar m Tie ved karav rus mun ciju ret k cilv kus no nekurienes uz kaut kurieni K d
 • Title: Meitene no nekurienes
 • Author: Vladimirs Kaijaks
 • ISBN: 9789934065767
 • Page: 278
 • Format: Hardcover
 • K das mazpils tas stacij jaunais p rmijnieks Linards g d , lai vilcieni uz fronti un no t s dro i paietu viens otram gar m Tie ved karav rus, mun ciju, ret k cilv kus no nekurienes uz kaut kurieni K d reiz steidz gais frontes vilciens aiz er cilv ku piln sast va p d jos vagonus, un Linards sadauz taj vagon starp miru m sieviet m atrod meiteni, kura elpo.Ko ies kt,K das mazpils tas stacij jaunais p rmijnieks Linards g d , lai vilcieni uz fronti un no t s dro i paietu viens otram gar m Tie ved karav rus, mun ciju, ret k cilv kus no nekurienes uz kaut kurieni K d reiz steidz gais frontes vilciens aiz er cilv ku piln sast va p d jos vagonus, un Linards sadauz taj vagon starp miru m sieviet m atrod meiteni, kura elpo.Ko ies kt, ko dar t Atst t noz m atdot n vei Zi ot v cu okup cijas iest d m gandr z to pa u Vest uz m j m vec ki nepie ems, baid sies risk t Linards izdara t , ka meitene paliek dz va, bet vi to pazaud Gadi iet, meitene pieaug, bet Linardam sird ne dienu vairs nav miera.Vladimirs Kaijaks rom n lieliski pratis rad t spriedzi notikumos un uztur t to cilv ku attiec b s.
  • [MOBI] ✓ Meitene no nekurienes | by ☆ Vladimirs Kaijaks
   Vladimirs Kaijaks

  1 Blog on “Meitene no nekurienes

  1. Egita says:

   Latvijas v stures lappus s daudzi notikumi rakst ti ar asi ainiem burtiem T pat daudzu latvie u likte i Man Linarda st sts par drosmi un izv l m Kaijaka izpild jum uz Latvijas v stures fona 20dsimta vid pras ties pras j s b t daudzk rt apjom g ks, bet varb t t p c tik ass un tie s, ka tik koncentr ts.

  2. Kristīne Līcis says:

   Gr matas paties s galven s varones ir sirdsapzi as mokas un neiesp jam s mor li tisk s iz ir an s, kas Latvijas v stur p r k bie i bija k uvu as p r k ikdieni as Linards ir oti nepat kams person s, ta u nevar izvair ties no l dzcie anas, kad vi ir spiests izv l ties starp mazas meitenes gl b anu un visas savas imenes apdraud anu, turkl t aj situ cija vi non cis nevis savas mu bas vai neliet bas d , bet gan t d , ka iek uvis marione u pulk , ar ko rota s PSRS un nacisti Gr matas sp c g k da a nen [...]

  3. Jolanta says:

   Dr ms skr jiens cauri 1941 1949 gadam.

  4. Ivita Pelnena says:

   St sts par drosmi, atbild bu, sirdsapzi u un bail m.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *