Rudīte Raudupe
Dievatziņa vēdās un dainās
August 14, 2019 Comments.. 159
Dievatzi a v d s un dain s Gr mata apskata Latvijas gara mantojumu dainas no filozofisk gar g un psiholo isk viedok a sal dzinot dain s pausto dz veszi u ar m c b m ko las m v d s Autore lieliski par da dainu un v du vienot
 • Title: Dievatziņa vēdās un dainās
 • Author: Rudīte Raudupe
 • ISBN: 9789984312163
 • Page: 311
 • Format: Hardcover
 • Gr mata apskata Latvijas gara mantojumu dainas no filozofisk , gar g un psiholo isk viedok a, sal dzinot dain s pausto dz veszi u ar m c b m, ko las m v d s.Autore lieliski par da dainu un v du vienoto augst ko v rt bu, to sp ju vienk r , citreiz apsl pt veid pasniegt gan gar g s v rt bas, gan saikni ar dabu un zin tni.Lasot gr matu, nevi us aizdom jies par sav mGr mata apskata Latvijas gara mantojumu dainas no filozofisk , gar g un psiholo isk viedok a, sal dzinot dain s pausto dz veszi u ar m c b m, ko las m v d s Autore lieliski par da dainu un v du vienoto augst ko v rt bu, to sp ju vienk r , citreiz apsl pt veid pasniegt gan gar g s v rt bas, gan saikni ar dabu un zin tni.Lasot gr matu, nevi us aizdom jies par sav m un latvju tautas sakn m, zin anu un dz veszi as di umu, un k to izmantot sav ikdien Autore atkl j, ka v das un dainas, neatkar gi no cilv ka dzimuma, taut bas vai das kr sas, r da dz ves univers lu paties bu, dod padomu jebkurai situ cijai un pal dz katram pa am lab k izprast savu dz vi.
  • BEST MOBI "↠ Dievatziņa vēdās un dainās" || UNLIMITED (MOBI) ☆
   Rudīte Raudupe

  1 Blog on “Dievatziņa vēdās un dainās

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *